<
Trang chủ » Tra từ
rabble-rouser  
['ræbl'rauzə]
danh từ
  • người kích động quần chúng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt