<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ra chỉ thị  
  • 颁发 <公开发布,侧重指由上机关向下发布,内容除法令外,还可以是指示,政策等。>
ra chỉ thị
颁发指示
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt