<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ra công nghiên cứu  
  • 攻读 <努力读书或钻研某一门学问。>
ra công nghiên cứu kinh điển Đông y.
攻读中医经典
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt