<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ra công khai  
[ra công khai]
  • (chính trị) to emerge from obscurity; to come out in the open
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt