<
Trang chủ » Tra từ
rễ  
[rễ]
  • root
To take root
A root in the shape of a human body
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt