<
Trang chủ » Tra từ
ròng  
[ròng]
động từ
  • to ebb; flow back to the sea
tính từ
  • pure, unalloyed
pure gold
  • througthout
throughtout five years
  • ebb, ebb-tide (nước ròng)
  • all through, long
over sixty long years
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt