<
Trang chủ » Tra từ
rình  
[rình]
động từ
  • watch; waylay; be on the watch (for); lie in wait (for); watch; spy upon
to watch for
watch for the chance
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt