<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rêve  
danh từ giống đực
 • giấc mơ, giấc mộng, giấc chiêm bao.
giấc mơ thú vị
nhớ lại những giấc mơ
xảy ra như trong mơ
 • điều ước mơ, điều mơ mộng
ước mơ danh vọng
thực hiện một ước mơ
mơ mộng
 • điều mộng tưởng
hy vọng đó chỉ là một điều mộng tưởng
 • (thân mật) điều lý tưỏng
   • không thực
   • lý tưởng
một cái xe lý tưởng
   • trong mơ
thấy trong mơ
   • người đàn bà lý tưởng, người đàn bà (mà người ta) hằng mơ ước
   • biến mất mà không để lại dấu vết gì
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt