<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
révolution  
danh từ giống cái
 • sự quay vòng; chu kỳ quay vòng; vòng quay
sự quay vòng của trái đất xung quanh mặt trời
 • (toán học) sự tròn xoay
hình nón tròn xoay
mặt tròn xoay
trục tròn xoay
 • (lâm nghiệp) vòng quay đốn cây
 • sự vần xoay
sự vần xoay của các mùa
 • cách mạng
cách mạng tháng Tám
cách mạng kỹ thuật
cách mạng công nghiệp
cách mạng tư sản
thắng lợi của cách mạng
   • Cách mạng tháng mười Nga
   • cuộc cách mạng văn hoá (ở Trung Quốc)
   • cuộc cách mạng vào năm 1789 ở Pháp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt