<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
réveiller  
ngoại động từ
  • đánh thức
đánh thức một người bệnh
  • gọi tỉnh, làm cho tỉnh lại
gọi tỉnh một người bị ngất
  • thức tỉnh; khơi lại; gợi lại
thức tỉnh tình cảm yêu nước
thức tỉnh lòng dũng cảm
khơi lại một nỗi đau
gợi lại một kỷ niệm
gợi lại những mối hiềm thù
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt