<
Trang chủ » Tra từ
rét  
[rét]
  • cold
cold weather
  • shivering, fever, chill
he is shivering
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt