<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
réprimande  
danh từ giống cái
  • lời mắng, lời quở trách
quở trách ai, trách mắng ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt