<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
réfraction  
danh từ giống cái
  • (vật lí) sự khúc xạ
sự khúc xạ ánh sáng
sự khúc xạ phân tử/sự khúc xạ nguyên tử
sự khúc xạ âm thanh
góc khúc xạ
  • (y học) năng lực chiết quang (của mắt)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt