<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
réformer  
ngoại động từ
  • cải tạo, cải cách, cải tổ, cải lương
cải cách luật pháp
  • loại trừ, triệt bỏ
loại trừ nhũng lạm
  • cho phục viên, thải loại
cho một quân nhân phục viên
thải loại khí cụ
  • (công nghiệp học) tái hợp (dầu xăng)
      • (luật học, pháp lý) thay đổi một bản án (do toà án cấp trên tiến hành)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt