<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
récompense  
danh từ giống cái
  • phần thưởng
phát phần thưởng
được phần thưởng, được thưởng
nhận phần thưởng
đáng được thưởng
phần thưởng bằng tiền
  • sự đền tội, sự trừng phạt; quả báo
mày sẽ đền tội về tội láo xược của mày
  • (từ cũ; nghĩa cũ) điều đền bù
(từ cũ; nghiã cũ) để đền bù lại
      • trái lại, ngược lại
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt