<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
récolte  
danh từ giống cái
  • sự gặt, sự hái, sự thu hoạch
thu hoạch khoai tây
mùa thu hoạch
  • mùa màng
mùa màng được khá
  • mớ thu thập được
tài liệu thu thập được nghèo nàn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt