<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
quorum  
['kwɔ:rəm]
danh từ
  • số đại biểu quy định (cần thiết để biểu quyết một vấn đề)
có/tạo thành số đại biểu cần thiết theo qui định
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt