<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
quorate  
['kwɔ:reit]
tính từ
  • có số đại biểu theo qui định
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt