<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
quondam  
['kwɔndæm]
tính từ
  • đã là, trước kia, xưa kia, thuở trước
người bạn thuở trước
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt