<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
quoi  
đại từ
 • cái gì, điều gì
anh nghĩ đến điều gì thế
 • gì, ra sao
còn gì dễ hơn?
tôi không biết nói ra sao
 • cái mà, điều mà
đó là điều mà tôi đã từng nghĩ đến
   • có ích gì?, để làm gì?
   • do đó, vì vậy
   • cái để (mà)
có cái để mà sống
(thân mật) nó có của
không có gì ạ, không dám
   • bất cứ điều gì, cái gì
   • làm thế
   • có gì mới không?

dù có thế nào đi nữa
dù sao
bất cứ gì
nó không nói được bất cứ điều gì
   • nếu không
thán từ
 • sao!
sao! anh đi ư?
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt