<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
question time  
['kwest∫ən'taim]
danh từ
  • thời gian quốc hội có quyền chất vấn chính phủ, thời gian để cho các bộ trưởng chất vấn các nghị sĩ (tại hạ nghị viện Anh)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt