<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
quelque  
tính từ
 • nào, nào đó
nó viện lý lẽ nào ra đi nữa thì cũng vẫn bị phạt
người nào đó đã nói với nó điều ấy
 • một ít, một vài, một số
nó có một ít kiến thức
trong một (ít) thời gian
một số người nghĩ rằng
   • cái gì; vật gì; điều gì đó
có gì mới không?
anh có muốn ăn gì không?
   • tôi linh cảm rằng; tôi cảm thấy rằng
   • ở đâu đấy
   • hơi
ông ấy đã hơi mệt
phó từ
 • khoảng chừng
khoảng chừng năm mươi năm trước đây
 • (cho dù)... đến mấy
cho dù chúng nó có khôn khéo đến mấy
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt