<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
quel  
tính từ nghi vấn
 • gì nào
sách gì?
ngày nào
 • mấy
mấy giờ rồi
 • biết mấy, xiết bao
anh chàng ngây thơ biết mấy
 • gì mà kì thế
ý kiến gì mà kì thế
quân đội gì mà kì thế
   • không biết nhờ cậy vào ai, hết phương kế
   • lúng túng, không biết phải làm thế nào
   • dù... thế nào
dù khó khăn thế nào
   • đúng như cũ
đại từ
 • ai, cái nào
nói xem trong ba cuốn tiểu thuyết cuốn nào lí thú nhất
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt