<
Trang chủ » Tra từ
quarrelsome  
['kwɔrəlsəm]
tính từ
  • dễ cáu, hay gây gổ, hay sinh sự
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt