<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
quarante  
tính từ
 • bốn mươi
Ali Baba et les quarante voleurs
Ali Baba và bốn mươi tên cướp
 • (thứ) bốn mươi
trang bốn mươi
   • việc đó có can hệ gì đến tôi mà cần để ý
danh từ giống đực
 • bốn mươi
 • số bốn mươi
ở số (nhà) bốn mươi phố này
đi (giày) số bốn mươi
 • điểm bốn mươi (trong một số trò chơi)
 • số (giày) bốn mươi
số bốn mươi không vừa
   • đại chiến thế giới thứ hai
   • bốn mươi viện sĩ Hàn lâm ( Pháp)
   • bốn tám tiếng; hai ngày
   • vào giờ này ngày kia
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt