<
Trang chủ » Tra từ
quantitative  
['kwɔntitətiv]
tính từ
  • (thuộc) số lượng
biến đổi về lượng
  • định lượng
(hoá học) phân tích định lượng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt