<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
quand  
phó từ
 • khi nào
khi nào anh đi?
đến khi nào
liên từ
 • khi, lúc
khi trời mưa
khi anh muốn
khi nào làm xong anh có thể ra đi
chẳng biết ở đâu cũng chẳng biết lúc nào
   • bất cứ lúc nào, bất cứ khí nào
   • cùng một lúc
   • dù sao cũng
nếu anh đến thì dù sao cũng vui hơn
   • cũng cứ
người ta cấm tôi làm điều đó, nhưng tôi cũng cứ làm
   • dù, tuy rằng
dù anh có ghét tôi
   • lẽ nào thế!
anh nói quá đáng, lẽ nào thế!
   • vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt