<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
qualité  
danh từ giống cái
 • phẩm chất, chất
hàng phẩm chất (chất lượng) tốt
hàng chất lượng kém
chất lượng của một sản phẩm
cải thiện chất lượng, phẩm chất
chất lượng cuộc sống
 • tính chất, đặc tính
 • đức tính, tính tốt
em bé này có những đức tính tốt
 • tư cách
tư cách là người
với tư cách là
   • có tư cách để (làm gì)
   • chất lượng tốt, hảo hạng
   • (luật học, pháp lý) với tư cách như thế
   • (từ cũ, nghĩa cũ) người sinh trưởng trong một gia đình quý tộc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt