<
Trang chủ » Tra từ
qualified  
['kwɔlifaid]
tính từ
  • đủ tư cách; đủ khả năng; đủ điều kiện
một bác sĩ có đủ trình độ chuyên môn
ông ta đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm này
  • hạn chế; dè dặt
chỉ tán thành kế hoạch một cách dè dặt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt