<
Trang chủ » Tra từ
quadruped  
['kwɔdruped]
danh từ
  • (động vật học) động vật có bốn chân
tính từ
  • (động vật học) có bốn chân
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt