<
Trang chủ » Tra từ
quỷ  
[quỷ]
  • evil spirit; demon; devil; fiend; satan; imp
  • demoniac; fiendish
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt