<
Trang chủ » Tra từ
quất  
[quất]
  • to lash; to whip
to whip a horse into a gallop
  • kumquat; mandarin orange-tree
  • yataghan (knife)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt