<
Trang chủ » Tra từ
quăn  
[quăn]
  • crisp; curly; frizzy
Naturally curly hair
To curl; to frizzle (hair)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt