<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
punition  
danh từ giống cái
  • sự phạt, sự trừng phạt
phạt, trừng phạt
  • hình phạt
hình phạt nghiêm khắc
      • để phạt ai
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt