<
Trang chủ » Tra từ
punctuality  
[,pʌηkt∫u'æləti]
danh từ
  • tính đúng giờ (không chậm trễ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt