<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
puits  
danh từ giống đực
  • giếng
gờ miệng giếng
giếng phun
giếng mỏ
vét giếng
múc nước dưới giếng
      • (hàng hải) ngăn dây neo
      • giếng dầu
      • nhà thông thái
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt