<
Trang chủ » Tra từ
publicity  
[pʌ'blisiti]
danh từ
  • sự công khai; sự làm cho thiên hạ biết đến
muốn làm cho thiên hạ biết đến
trốn tránh/xa lánh/tìm kiếm sự công khai
  • sự quảng cáo; sự rao hàng
việc quảng cáo cho cuốn sách rất kém, nên số bán được không bao nhiêu
một chiến dịch quảng cáo
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt