<
Trang chủ » Tra từ
province  
['prɔvins]
danh từ
  • tỉnh
Canada có 10 tỉnh
  • ( the provinces ) ( số nhiều) tất cả các địa phương trong một quốc gia (ngoại trừ thủ đô); các tỉnh
Cuộc biểu diễn sẽ đi khắp các tỉnh sau khi kết thúc ở Luân Đôn
Cậu ấy sống ở Hà Nội từ bé, nên cậu ấy thấy cuộc sống ở các tỉnh thật là buồn chán
  • (tôn giáo) địa phận, giáo khu (dưới quyền tổng giám mục)
  • (sử học) ( La-mã) lãnh thổ (người nước Y) dưới quyền cai trị của một thống đốc La-mã
  • phạm vi học tập, hoạt động hoặc trách nhiệm; lĩnh vực; ngành
cái đó nằm ngoài phạm vi của tôi
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt