<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
prouver  
ngoại động từ
  • chứng minh
chứng minh một sự việc
chứng minh sự thật của sự việc
  • chứng tỏ
chứng tỏ lòng biết ơn đối với ai
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt