<
Trang chủ » Tra từ
protester  
[prə'testə]
Cách viết khác : protestor [prə'testə]
danh từ
  • người phản đối, người phản kháng, người kháng nghị
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt