<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
propre  
tính từ
 • riêng, đặc thù
tính chất đặc thù
 • tự mình; chính của
tự mắt mình
chính lời của nó
 • phù hợp, thích hợp
gỗ phù hợp với việc xây dựng
 • (văn học) dùng thích đáng
từ dùng thích đáng
 • sạch, sạch sẽ
nhà sạch
tay sạch
 • trong sạch
hạnh kiểm trong sạch
   • tận tay
giao thư tận tay
   • lòng tự ái
   • danh từ riêng
   • bất tài, bất lực (người)
   • ( danh từ) người bất tài, người bất lực
   • hết sức sạch sẽ
   • nghĩa đen
danh từ giống đực
 • đặc điểm
đặc điểm của con người là biết tư duy
 • ( số nhiều) của riêng (của vợ hay chồng)
   • về nghĩa đen
   • hay ho gớm!
   • là của riêng
có một ngôi nhà (là của) riêng
   • viết lại cho sạch sẽ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt