<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
propitiate  
[prə'pi∫ieit]
ngoại động từ
  • làm lành; làm dịu, làm nguôi
làm lành với người bị xúc phạm
làm cho người tức giận nguôi đi
  • làm thuận lợi, làm thuận tiện
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt