<
Trang chủ » Tra từ
properly  
['prɔpəli]
phó từ
  • một cách đúng đắn; một cách thích đáng; hợp thức
Nói đúng ra/Thực ra mà nói, ông ta đâu phải là thành viên của ban chỉ đạo
Cô ta cần phải học cách ứng xử cho đúng đắn hơn
Làm cho ra làm, nếu không thì đừng làm gì cả
  • (thông tục) hoàn toàn đích đáng, ra trò, hết sức
điều đó làm cho nó bối rối hết sức
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt