<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
projet  
danh từ giống đực
  • dự kiến, dự định
dự kiến vụ nghỉ
nuôi một dự định
  • dự án, dự thảo
thực hiện một dự án
giới thiệu một dự án
dự án luật
  • bản thiết kế, đồ án
thiết kế kỹ thuật
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt