<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
profitlessly  
['prɔfitlisli]
phó từ
  • không có lợi, vô ích; không có lãi
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt