<
Trang chủ » Tra từ
profitless  
['prɔfitlis]
tính từ
  • không có lợi, vô ích; không có lãi
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt