<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
profiter  
nội động từ
  • lợi dụng
lợi dụng thời gian nghỉ ngơi
lợi dụng tình hình
lợi dụng cơ hội
  • kiếm lời
nó chỉ tìm cách kiếm lời
  • sinh lời
làm cho tiền sinh lời
  • có ích, có lợi
những lời người ta khuyên nó đã rất có ích đối với nó
  • tiến bộ, hơn lên
khôn ngoan hơn lên
  • chóng lớn
đứa trẻ chóng lớn
      • giậu đổ bìm leo
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt