<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
profiteering  
[,prɔfi'tiəriη]
danh từ
  • việc đầu cơ trục lợi
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt