<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
profit-sharing  
['prɔfit'∫eəriη]
danh từ
  • sự chia lãi; sự phân chia lợi nhuận
một phương thức chia lãi
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt