<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
profit-margin  
['prɔfit'mɑ:dʒin]
danh từ
  • lãi ròng (sự chênh lệch giữa chi phí mua hoặc sản xuất cái gì và giá bán của nó)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt